• انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png, gif, pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx.